disclaimer

Disclaimer voor www.gaay.nl

MTC De Gaay (Kamer van Koophandel: 40272543), hierna te noemen MTC De Gaay, verleent u hierbij toegang tot www.gaay.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

MTC De Gaay behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

MTC De Gaay spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MTC De Gaay.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MTC De Gaay nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MTC De Gaay.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MTC De Gaay, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

DISCLAIMER

Deelname aan evenementen van MTC de Gaay of door MTC de Gaay aanbevolen evenementen is geheel voor eigen risico. De deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degene voor wie ze aansprakelijk zijn wordt veroorzaakt. MTC de Gaay aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na de activiteiten, evenementen, ritten en/of meerdaagse reizen. Elke deelnemer dient zelf voor alle geldige reispapieren en benodigde verzekeringen zorg te dragen. Uw voertuig en uw verantwoordelijkheid als bestuurder dient te voldoen aan de geldende wetgeving, zowel die in Nederland als ook daarbuiten.

De inhoud van deze website is door MTC de Gaay met de grootst mogelijke zorg samengesteld doch MTC de Gaay aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de getoonde content op de website.MTC de Gaay is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen dan wel doorgelinkt. MTC de Gaay is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen en/of door derden is verspreid.

Privacy beleid

Door de leden verstrekte (persoons)gegevens worden in een geautomatiseerde ledenadministratie opgenomen. Gegevens uit deze administratie zullen niet aan derden, anders dan aan MTC de Gaay leden worden verstrekt, er zeker van uitgaande dat deze leden zich strikt houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

MTC de Gaay

comments powered by Disqus